روسیه استفاده از تلفن‌های هوشمند برای سربازان را ممنوع کرد