بررسی مسائل روز: از سرمایه ملی تا همسازی ملی

بررسی مسائل روز با فرهنگ قاسمی، برنامه ای از سعید جعفری
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۷ پاریس

منبع: 
https://rangin-kaman.net/
برگرفته از: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: