بریتانیا برای شهروند زندانی خود در ایران 'حمایت دیپلماتیک' اعلام کرد