مقاله فتح‌الله گولن از تبعید: دموکراسی یک راه‌حل است، اسلام ایدئولوژی