هشت مارس در شهراسکی ( ترکیه) با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: