پاسخی کوتاه به جناب دوشوکی در باره ی موردِ مهدی خلجی و بانو