وضعیت رژیم، آرایش اپوزیسیون و شرایط جهانی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: