ایران چگونه ‎اف۱۴‏‎خریداری شده قبل از انقلاب را سرپا نگه داشته؟