از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!

از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای از منوچهر نامور آزاد
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اول فروردین ماه ۱۳۹۸ پاریس

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: