گزارش بلومبرگ از جنگ بین تندروها در کاخ سفید بر سر ایران