تروریسم جهانی آمریکا و همکارش دولت شیعی

برای جهانیان جنگ و بیداد زده، و آشتی دوستان، و آنان که دچار زورِ بهره کشی ها و ستم نداری ها، و بدتر از همه گذارده شدن در کمین تروریست های دهشت انگیز درندگان مذهبی و خون آشامان سرمایه سالاری داخلی جهانی هستند،

برای جهانیان جنگ و بیداد زده، و آشتی دوستان، و آنان که دچار زورِ بهره کشی ها و ستم نداری ها، و بدتر از همه گذارده شدن در کمین تروریست های دهشت انگیز درندگان مذهبی و خون آشامان سرمایه سالاری داخلی جهانی هستند، دیریست جای تردیدی نمانده که سرکردگی سیاسی اقتصادی امپریالیسم آمریکا به این نارسائی ها و نابودسازی های زندگی نوع بشری گره محکم خورده، و اوست که منشإ دشمنی افکنی ها، ناآرامی ها، غارت ها و ویرانسازی ها از یکسو، و خودکامگی دست نشاندگانش در سراسر جهان از دیگرسو بوده، و بدون گستراندن چنین شیوه های نواستعماری رسوا، میلیتاریسم قهار ناتو و تروریسم رنگین فناتیسم که او مادر همگی آنهاست بقای این " قلدر هار" بدنیگونه که هست متصور نمی بوده است.

 

در این راستا نیز می دانیم، پیدائی و سازمانیابی مدرن قطب های کوچک و بزرگ تروریست های مذهبی سنی ـ شیعی در افغانستان و در همان ابتدأ با طالبان و علیه حکومت برابریخواه نجیب الله آغازید، و سپس بی کم و کاست سر نخ هولناک همه تروریست های پسین مذهبی از (خمینی و حرب الله گرفته تا القاعده، البغدادی و... ) همگی برمی گردد به سرکرده ی تروریسم جهانی و ساختار آن آمریکا بوده، که عملا " انباشت سرمایه" اهداف مشترک و ضدبشری کاپیتالیسم و فناتیسم را بهم گره زده است. این دشمنان نوعی انسان که هرکدام بمیزان داشتن ابزار و توان قهری که بکاربرده است، در طول تاریخ و دستکم، در همین 4 دهه ی پیشین هرکدام پرونده های سیاه و خونینی دارد و بشریت مظلوم در سراسر گیتی بخوبی می داند که این دو جریان ضدبشری آنچه متصور نمی نمود بوده، و همان غیرممکن های محال ددمنشانه را بر سر انسان گرسنه و بی دادرس آورده اند؛ و برای جنایت های بی شمارشان تاکنون، هیچ سازمان داخلی و جهانی دادرسی وجود خارجی نداشته و ندارد که جلودار شبیخون و تروریسم شان بایستد و علیه آنها کیفرخواست کند. وگرنه اگر امکان دادگری و عادلانه وجودمی داشت که نبوده و نیست؛ آنگاه می بایست یک سازمان مردمی و بی طرف حقوق بشری به دادخواهی میلیون ها قربانیان این تبهکاران رسیدگی می کرد و نشده است.

 

اینک هم کارگران سرکوبشده ی گرسنه و بیکار، و مردم تحریم زده ی بی یاور ایران بخوبی می دانند که آمریکای جهانخوار با تروریست نامیدن ولی فقیه مطلق و سپاه پاسدار جنایتکاراش، هیچ کشف تازه ای برای ما بیکاران و بیدادزگان و غارتشدگان دین دولتی نکرده و دیریست خود می دانیم که رژیم آخوندها و دیگر بنیادگراهای وحشتناک منطقه و جهان جز دست پروده ی آغازین اهداف جهانخوارانه خود آمریکا علیه چپ ها و کمونیست ها و نوعدوستان مردمی نبوده و نیست که امروز دامنه آتش تروریسم شان، دامن خود آمریکا، مدافعان ناتوی زورگو و تروریست پرور را گرفته و همه را بوحشت چه کنم انداخته است تا شاید آنها فتاتیسم شیعی را همچون سلفی های سعودی رام خویش کند. ما دیگر گول ( ترامپ میلیاردر) را نمی خوریم و دسیسه یاری دادن این فاشیست را ردکرده، و تهدید و جنگ زرگری امپریالیسم آمریکا با دم و دسنگاه تروریست پرور ولایت و" سپاه پاسدار اسلام و امام" را، هیچگاه به امنیت و آرامش و رفاه زندگی نداشته ی خود ربط نداده و نخواهیم داد؛ و نچندان دور خودمان گورشان را خواهیم کند. اگرچه اندکی بدرازاکشد؛ ولی بخوبی نیز می دانیم بقای تباهکار آنها برای ما، جز تداوم چپاولگری میلیاردی سپاه، تشویق جنگ های مذهبی، ویرانتر کردن زندگی ما و همسایگان و به تبع آن نابودی بوم زیستی منطقه و کشورمان نیست؛ با اینهمه ما باید خود رژیم آخوندها را سرنگون کنیم؛ بساط هرزه ایکه سودی برای ما در بر نداشته و نخوهدداشت. آنهم با این "سپاه اسلامی" که بخاطر برنامه های ساخت و ساز مافیائی اقتصادی خویش، و همزمان فجایع ویرانگر سیل کنونی، عملا ناکارآمدی مهندسی و کارکردهای بی هوده ساختمانی اش را بسان پته، این سیا ها یکجا روی آب آورد، و عملا ما دیدیم که سد سازی ها جز خرابکاری آبراه های مسیل تاریخی نبوده، و آن پروژه های میلیاردی جز بسود همین چند گروه هموند سران سپاه با رهبر نابکاراشان بکارنرفته، که طرح هاشان نیز جز به ژرفش فقر و تنگدستی بیشتر کارگران و کارمزدان نینجامیده و نخواهدآنجامید. همینک سپاه پاسداران یک هیولای نظامی اقتصادی کشور است که به تنهائی بیش از 70% درصد اقتصاد فعال کشور را در دست مافیای سران سپاه و باندهای رهبر دارد.

 

بنابرین فراموش نشده و نبایدشود که کودتای25 مرداد 1332 انگیس و بویژه آمریکا علیه مصدق، مایه ی شکست روند دمکراتیزه شدن ساختار آتی سیاسی، اجتماعی مردمی طبقاتی مورد انتظار شد که همان خلاء، پشتوانه پیدائی دیروز و امروز حاکمیت های مطلق شاهان خودرای و فرقه ی ملاهای واپسگرا کنونی ست که ما را قربانی اهداف پنهان هردوسویه ساخت. و نتیجه دست نشاندگی شاه در خدمت به سرکردگی آمریکا در منطقه مهره ی ما شد؛ همچنانکه آوردن خمینی به دشمنی افکنی مذهبی رونق چشمگیر داد و بازار میلتاریسم امپریالیستی را پس از فروریزی بلوک شرق چنان گرم کرد که درین فاصله ناتو شش کشور بزرگ را ویران کرد و بیش از 60 میلیون شهروندان آنها ناچار یا تن به پناهجوئی و فرار از خانه و کاشانه ی خود و یا جذب بنیادگرائی فریبکار شدند. ولی برای ما کودتاها و دخالت های آمریکائی بقیمت صدسال سرکوبشدگی توسط خودکمان و واپسماندگی تمام گشت و ناگزیری کشانده شدن به راه شاه و شیخ خودشیفته هم بود که آنها توانستند همواره روند پویائی ما را بخاطر خودرائی خویش ببندند و بستند؛ و دریغا نازائی و ناتوانی از همراهی با قافله ی پیشرفت ها را برکول مان گذاشتند.

پس امپریالیسم آمریکا در چشم کارگران و توده ها رسواست و هرکدام از ما امروز با پوست سوخته و استخوان شکسته می دانیم که این دین دولتی، جز رژیمی تروریست نبوده و نیست؛ همانگونه که آمریکا و یاران و مدافعانش هستند. ( فناتیسم ولائی و امپریالیسم ترامپی ) هردو در ایران، منطقه و جهان کارگران و زحمتکشان بسیاری را به بیکاری، گرسنگی، ناامنی و فرارِ ناگزیر از کشورها کشانده، و این دو از هم می خواهند برای گردن کلفتی و ریاکاری و بخاطر توان فریب و سرسپردن مردم به زورشان از یکدیگر باج بگیرند و هردو هم بارها بقیمت آرام ساختن شورش های نان و کار و آزادی و عادی جلوه دادن زندگی بربارفته ی کارگران و توده ها از هم پاداش هموندی گرفته و همزمان به گرم کردن بازار ملیتاریسم، و خرید و فروش جنگ افزارهای مرگبار چه یاری ها که بهم نرسانده اند. پرسیدنی ست! این بازی سرکردگی ثروت و قدرت آنان چه ربطی بما قربانیان هردوسوی امپریالیسم آمریکا و فناتیسم بی آبروی دین فروش و ضدبشری دارد؟

در خبرها خواندیم|:

شورای همکاری خلیج فارس برای ناتوی عربی متحد می شود و با وجود مخالفت قطر با اهداف عربستان، مسئولان آن کشور برای مشارکت در تشکیل ناتوی عربی به ریاض سفر کرده تا بهمراه سران کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان، اردن و به همراه ایالات متحده آمریکا گفتمان کرده و به ‌زودی برای اعلام موجودیت ائتلاف راهبردی خاورمیانه موسوم به ناتوی عربی در ریاض گرد هم خواهند آمد!

+

رونمایی روحانی از نسل جدید سانتریفیوژ (  IR-6)

 و تنها یک روز پس از اعلام تصمیم تازه دولت آمریکا درباره سپاه پاسداران مبنی بر قرار دادن نام این تشکیلات نظامی در فهرست سازمان‌های تروریستی، رئیس جمهوری ایران از آغاز نصب زنجیره۲۰ تایی ماشین سانتریفیوژ پیشرفته IR-6 در سایت نطنز بازدید کرد.

 

 

بیائد ما هممستقل و متکی به توان اجتماعی طبقاتی خویش به سان مبارزه سراسری کارگران علیه بیکاری و سرکوب حکومتیان ولائی، به همراه آنان باشیم و به دین دولتی و اهداف امپریالیسم آمریکای جهانخوار و جنگ افروزی های واپسماندگان سنی و شیعی او که دار و ندارمان را نابودکرده اند، آگاهانه نه ی ساز ناپذیر بگویم، پیش از آنکه آنها دوباره ما را غافگیر و کشورمان را با بمب های ویرانگراشان نابود کنند. بیائید بیاخیزیم و بهانه های دخالت امپریالیسم آمریکا را افشا و رسواکرده و بهتر از همه با تسخیر و تصرف همزمان خیابان های کشور خنثی کنیم.

 

 

و ساختار چپاولگر، پلید و برتریجوی آمریکای ضدبشری اگر به حقوق بشر متعهد و پایبند است و می خواهد آنرا در برابر چشم جهانیان مدافع "جولیان آسانژ" یکبارهم شده اثبات حقیقی کند، می باید ابتدا به ترور آزادی بیان، قلم و افشاگرهای جولیان آسانژها و ادوارد اسنودن ها پایان دهد، به استقلال ژورنالیستی آنها احترام و گردن گذارد و بیش از این به تهدید و توطئه آزارجنسی دروغین منتسب به آسانژ که به وی داده است پایان داده و اراده ی آگاه و آگاهیرسان او را از زیر تیغ سانسور و خفقان " سازمان سیا" رهاسازد و به دانشوری مسئولانه و بشردوستانه وی بی قید و شرط آزادی تلاش افشاگرانه دهد. و نه چنین بی شرمانه و با همکاری طیف نوپای لیبرال حاکم در اکوادور، و با فرمان به وابستگانش در لندن، دوباره این انسان آزاده و برزگترین انقلابی عصر دنیای اینترنتی که به بیداری نوع انسان در خواب نگهداری شده یاری رسانده، چنین بی رحمانه یورش برند؛ تا قلم و قدم هوشیاری رشانش را مگر بازور ترویسم آمریکائی بشکنند. و اینک اوی بی دادرس را جهانیان دیدند که وی چگونه توسط حکومت انگلیس و بفرمان جهانخوار بدندان ترور شخصیت کشیده شد. اگر ترامپ و حکومت اش دعوی تروریست ستیزی دارد می باید هرچه زودتر او را آزاد کند. ما دشمنان هرگونه تروریسم و مدافعان آزادی های عقیده، بیان و وجدان منتطر پیامدهای ذاتی این سرکرده ی وحشی جهان علیه آسانژها و اسنودن هستیم.

 

 

بهنام چنگائی 24 فروردین 1398

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: