دو عامل قتل محمدرضا کلاهی را به ۲۵ و ۲۰ سال زندان محکوم کرد