تظاهرات خشن مسلمانان دانمارک بخاطر قران سوزي در کپنهاک

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: