هشدار ظریف در مورد زمینه‌چینی آمریکا برای «مواجهه مستقیم» با ایران