پراکنده کردن هواداران تراختور با ماشین های آب پاش

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: