بحران لیبی؛ تلفن ترامپ و بازی بین‌المللی ژنرالی با مشتی آهنین