سنگ پرانی به عکس خمینی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: