یلعن بخمینی

شما جوان هستید و یادتان نیست، خواهران و برادران ِ بزرگوار عراقی تا همین چند سال پیش همگی برای امام خمینی ارواحنا له الفدا، بیست و چهار ساعته دعا میکردند

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: