شعار رضا شاه، بعد از پایان دیدار پرس پلیس و سپاهان

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: