چرا ظریف مقابل دوربین فاکس ظاهر شد؟ گفتگوی غیر مستقیم با ترامپ؟