مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: