مهناز افشار به خارج از کشور آمده است ، آیا او برخواهد گشت؟