نژاد آریایی یک جعل فاشیستی است: توئیت های محمد رضا نیکفر

در باره تاریخ ایران
فکر آزادی و صلح، نیازمند ساختارشکنی جعلیات تاریخی است. نژاد آریایی یک جعل فاشیستی است. مملکت محروسه‌ای که در آن دولتی پیوسته به نام "ایران" وجود داشته، افسانه‌ای بیش نیست.

 

 

 

۱.‭ ‬یک‮ ‬رشته‮ ‬توئیت‮ ‬درباره‮ ‬کتاب‮ ‬زیر‮ ‬که‮ ‬در‮ ‬یک‮ ‬توئیت‮ ‬قبلی‮ ‬به‮ ‬آن‮ ‬اشاره‮ ‬شد:
 ‏‭ ‬از‮ ‬آغاز‮ ‬تا‮ ‬اسلام،‮ ‬کتاب‮ ‬تاریخ‮ ‬کلاس‮ ‬پنجم‮ ‬دبستان،‮ ‬دهه‮ ‬۱۳۴۰

۲.‏‭ ‬ریشه های‮ ‬جنگها‮ ‬و‮ ‬بدبختیهای‮ ‬خاورمیانه‮ ‬را‮ ‬میتوان‮ ‬در‮ ‬کتابهای‮ ‬درسیشان‮ ‬پیدا‮ ‬کرد،‮ ‬به‮ ‬ویژه‮ ‬در‮ ‬کتابهای‮ ‬تاریخشان.‮ ‬مجموعه ای‮ ‬دروغ‮ ‬سر‮ ‬هم‮ ‬شده‮ ‬برای‮ ‬مرزکشی‮ ‬و‮ ‬نفرت پراکنی‮ ‬به‮ ‬اسم‮ ‬ملت سازی. 
 ‏‭ ‬برای‮ ‬صلح‮ ‬و‮ ‬همزیستی،‮ ‬بایستی‮ ‬جعلیات‮ ‬تاریخی‮ ‬را‮ ‬دور‮ ‬بریزیم،‮ ‬به‮ ‬ویژه‮ ‬از‮ ‬کتابهای‮ ‬درسی.

۳.‏‭ ‬کتاب‮ ‬درسی‮ ‬بالا‮ ‬چکیده‮ ‬جعلیات‮ ‬پیش‮ ‬از‮ ‬خود‮ ‬و‮ ‬سازنده‮ ‬تصورات‮ ‬عمومی‮ ‬در‮ ‬باره‮ ‬تاریخ‮ ‬ایران‮ ‬در‮ ‬دوره‮ ‬پهلوی‮ ‬دوم‮ ‬و‮ ‬پس‮ ‬از‮ ‬آن‮ ‬است.‮ ‬فکری‮ ‬که‮ ‬پشت‮ ‬سر‮ ‬این‮ ‬کتاب‮ ‬است‮ ‬نه‮ ‬در‮ ‬ایران،‮ ‬بلکه‮ ‬در‮ ‬آلمان‮ ‬شکل‮ ‬گرفته‮ ‬است.‮ ‬برلین،‮ ‬زادگاه‮ ‬اصلی‮ ‬ناسیونالیسم‮ ‬ایرانی‮ ‬است.
 
۴.‏‭ ‬تحقیقی‮ ‬در‮ ‬باره‮ ‬ایدئولوژی‮ ‬خاک‮ ‬و‮ ‬خون‮ ‬آلمانی‮ ‬و‮ ‬ناسیونالیسم‮ ‬ایرانی:
 ‏‭ ‬Nationalismus und Modernismus in Iran‭ ‬...‭ ‬Eine Untersuchung über die intellektuellen Kreise um die Zeitschriften Kaweh,‭ ‬Iranshahr und Ayandeh.‭ ‬K.‭ ‬Ghahari‭ ‬2001

۵.‏‭ ‬خلاصه‮ ‬داستانی‮ ‬که‮ ‬از‮ ‬طریق‮ ‬نمونه‮ ‬آن‮ ‬کتاب‮ ‬درسی‮ ‬کلاس‮ ‬پنج‮ ‬ابتدایی‮ ‬در‮ ‬ذهن‮ ‬ما‮ ‬فرو‮ ‬رفته:‮ ‬ایران‮ ‬را‮ ‬اقوام‮ ‬آریایی‮ ‬بنیان‮ ‬گذاشتند.‮ ‬از‮ ‬زمان‮ ‬بنیانگذاری‮ ‬مملکت‮ ‬محروسه‮ ‬مشخصی‮ ‬به‮ ‬نام‮ ‬ایران‮ ‬بوده‮ ‬و‮ ‬سلسله های‮ ‬پادشاهی‮ ‬پیوسته ای‮ ‬داشته‮ ‬که‮ ‬همه‮ ‬به‮ ‬نام‮ ‬ایران‮ ‬حکومت‮ ‬کرده اند.

۶.‏‭ ‬طبق‮ ‬این‮ ‬داستان‮ ‬اسلام‮ ‬رخدادی‮ ‬بیرون‮ ‬از‮ ‬مملکت‮ ‬محروسه‮ ‬است.‮ ‬دولت‮ ‬نوپای‮ ‬اسلامی‮ ‬ب‮ ‬حمله‮ ‬کرده‮ ‬و‮ ‬مملکت‮ ‬را‮ ‬فتح‮ ‬کرده.‮ ‬در‮ ‬مورد‮ ‬این‮ ‬داستان،‮ ‬روایت‮ ‬اسلامی‮ ‬و‮ ‬روایت‮ ‬آریایی/ناسیونالیستی‮ ‬همنظرند.‮ ‬دید‮ "‬خدمات‮ ‬متقابل‮ ‬اسلام‮ ‬و‮ ‬ایران‮" ‬به‮ ‬قول‮ ‬مطهری‮ ‬و‮ ‬تنافر‮ ‬آنها‮ ‬در‮ ‬روایت‮ ‬آریایی ‮ ‬یک‮ ‬بنیاد‮ ‬دارند.

۷.‏‭ ‬فکر‮ ‬سیاسی‮ ‬ما‮ ‬تا‮ ‬حد‮ ‬زیادی‮ ‬متأثر‮ ‬از‮ ‬تصور‮ ‬ما‮ ‬از‮ ‬تاریخمان‮ ‬است.‮ ‬کتاب‮ ‬درسی‮ ‬مورد‮ ‬اشاره‮ ‬تصویر‮ ‬روشنی‮ ‬از‮ ‬آن‮ ‬به‮ ‬دست‮ ‬میدهد.
 ‏‭ ‬کتابی‮ ‬بود‮ ‬با‮ ‬قطع‮ ‬بزرگ،‮ ‬و‮ ‬عکسهای‮ ‬رنگی.‮ ‬یکی‮ ‬از‮ ‬عکسهایش‮ ‬تصویر‮ ‬مهاجران‮ ‬آریایی‮ ‬بود‮ ‬که‮ ‬دارند‮ ‬وارد‮ "‬ایران‮" ‬میشوند.‮ ‬مصمم‮ ‬و‮ ‬باشکوه.

۸.‏‭ ‬فکر‮ ‬آزادی‮ ‬و‮ ‬صلح،‮ ‬نیازمند‮ ‬ساختارشکنی‮ ‬جعلیات‮ ‬تاریخی‮ ‬است.‮ ‬نژاد‮ ‬آریایی‮ ‬یک‮ ‬جعل‮ ‬فاشیستی‮ ‬است.‮ ‬مملکت‮ ‬محروسه ای‮ ‬که‮ ‬در‮ ‬آن‮ ‬دولتی‮ ‬پیوسته‮ ‬به‮ ‬نام‮ "‬ایران‮" ‬وجود‮ ‬داشته،‮ ‬افسانه ای‮ ‬بیش‮ ‬نیست.
 

۹.‏‭ ‬ایران‮ ‬وجود‮ ‬داشته‮ ‬به‮ ‬عنوان‮ ‬ساحتی‮ ‬تقلیل ناپذیر‮ ‬به‮ ‬دولتها‮ ‬و‮ ‬مرزهای‮ ‬اقتدار.‮ ‬این‮ ‬ساحت‮ ‬مغناطیسیِ‮ ‬بی کانون‮ ‬محصول‮ ‬مشترک‮ ‬اقوام‮ ‬مختلف‮ ‬است،‮ ‬همچون‮ ‬یونان،‮ ‬همچون‮ ‬هند.‮ ‬یونانیت‮ ‬هم‮ ‬محصول‮ ‬مشترک‮ ‬است.‮ ‬از‮ ‬زاویه‮ ‬تاریخ‮ ‬جهان‮ ‬و‮ ‬منطقه‮ ‬باید‮ ‬به‮ ‬تاریخ‮ ‬ساحت‮ ‬ورود‮ ‬کرد،‮ ‬نه‮ ‬از‮ ‬زاویه‮ ‬دولتها‮ ‬و‮ ‬سلسله ها.

۱۰.‏‭ ‬ارزشمند‮ ‬در‮ ‬مورد‮ ‬این‮ ‬نوع‮ ‬نگرش‮ ‬به‮ ‬تاریخ:
 ‏‭ ‬Marshall Hodgson:
 ‏‭ ‬-‭ ‬The Venture of Islam:‭ ‬Conscience and History in a World Civilization,‭ ‬Vols‭ ‬1-3.‭ ‬Chicago‭ ‬1974
 ‏‭ ‬-‭ ‬Rethinking World History:‭ ‬Essays on Europe,‭ ‬Islam and World History.‭ ‬Cambridge ‭ ‬1993
 

۱۱.‏‭ ‬اما‮ ‬در‮ ‬مورد‮ ‬اسلام:‮ ‬اسلام‮ ‬یک‮ ‬حادثه‮ ‬بیرونی‮ ‬نسبت‮ ‬به‮ ‬ساحت‮ ‬ایران،‮ ‬با‮ ‬توصیفی‮ ‬که‮ ‬شد،‮ ‬نبوده‮ ‬است.‮ ‬اسلام‮ ‬در‮ "‬درون‮" ‬ایران‮ ‬رخ‮ ‬داده‮ ‬است.‮ ‬اما‮ ‬اسلام‮ ‬هم‮ ‬یک‮ ‬محصول‮ ‬مشترک‮ ‬است:‮ ‬یهودی،‮ ‬مسیحی،‮ ‬زرتشتی...‮ ‬فقه‮ ‬آن‮ ‬به‮ ‬عنوان‮ ‬مثال‮ ‬بدون‮ ‬حقوق‮ ‬رمی‮ ‬شاخ‮ ‬و‮ ‬برگ‮ ‬نمییافت.

۱۲.‏‭ ‬بیرونی‮ ‬کردن،‮ ‬ناتوانی‮ ‬در‮ ‬انتقاد‮ ‬از‮ ‬خویش‮ ‬است.‮ "‬بیرونی‮" ‬کردن،‮ ‬اساس‮ ‬جنگ‮ ‬و‮ ‬نفرت‮ ‬در‮ ‬منطقه‮ ‬ماست.‮ ‬ترک‮ ‬کرد‮ ‬را‮ ‬بیرونی‮ ‬میکند،‮ ‬کرد‮ ‬فارس‮ ‬را،‮ ‬فارسزبان‮ ‬عربزبان‮ ‬را،‮ ‬عرب‮ ‬عجم‮ ‬را،‮ ‬فکر‮ ‬اسلامی‮ ‬فکر‮ ‬یونانی‮ ‬را،‮ ‬شرق‮ ‬غرب‮ ‬را،‮ ‬غرب‮ ‬شرق‮ ‬را...

۱۳.‏‭ ‬پایان‮ ‬دهیم‮ ‬به‮ ‬این‮ ‬وضعیت،‮ ‬در‮ ‬درجه‮ ‬نخست‮ ‬در‮ ‬فکر‮ ‬خود،‮ ‬با‮ ‬نقد‮ ‬پیشداوریها‮ ‬و‮ ‬افسانه ها‭ 

امروز‮ ‬واکنشها‮ ‬را‮ ‬خواندم.‮ ‬تأسفم‮ ‬به‮ ‬خاطر‮ ‬آن‮ ‬نظام‮ ‬آموزشی ای‮ ‬است‮ ‬که‮ ‬یاد‮ ‬نداده‮ ‬پرسشگر‮ ‬باشیم‮ ‬و‮ ‬مسائل‮ ‬را‮ ‬از‮ ‬زوایای‮ ‬مختلف‮ ‬ببینیم.‮ ‬متعصبان‮ ‬آریایی‮ ‬نمیدانند‮ ‬که‮ ‬در‮ ‬دفاع‮ ‬از‮ ‬تاریخنویسی‮ ‬اسلامی‮ ‬چماق در‮ ‬هوا‮ ‬میچرخانند.‮ ‬فرقی‮ ‬میان‮ ‬لمپنیسم‮ ‬آریایی‮ ‬و‮ ‬ولایی‮ ‬نیست:‮ ‬همان‮ ‬الفاظ،‮ ‬همان‮ ‬شیوه‮ ‬برخورد.

حمله‮ ‬اصلی‮ ‬به‮ ‬موضوع‮ ‬درونی‮ ‬بودن‮ ‬اسلام‮ ‬شده.‮ ‬روایت‮ ‬اسلامی‮ ‬در‮ ‬ذهنها‮ ‬رسوب‮ ‬کرده.‮ ‬پژوهشهای‮ ‬جدید:‮ ‬ساسانیان‮ ‬طی‮ ‬یک‮ ‬جنگ‮ ‬داخلی‮ ‬فروپاشیدند.‮ ‬دسته کشی‮ ‬خاندان‮ ‬و‮ ‬استفاده‮ ‬از‮ ‬عربهایی‮ ‬که‮ ‬جزو‮ ‬مملکت‮ ‬بودند،‮ ‬فرصت‮ ‬غلبه‮ ‬دین‮ ‬جدید‮ ‬را‮ ‬فراهم‮ ‬آورد.این‮ ‬آخرین‮ ‬سطح‮ ‬تحقیق‮ ‬است.‮ ‬با‮ ‬فحاشی‮ ‬آخوندی وار‮ ‬با‮ ‬علم‮ ‬درنیفتید

در‮ ‬مورد‮ ‬مقوله‮ ‬مقوله‮ "‬ساسانیان‮ ‬عرب‭" ‬Arab-Sasanian‭ ‬نگاه‮ ‬کنید‮ ‬مثلا‮ ‬به‮ ‬این‮ ‬مقاله
https://www.jstor.org/stable/4299720‭?‬seq‭=‬1#page_scan_tab_contents‭ …
در‮ ‬اینجا‮ ‬اطلاعات‮ ‬خوبی‮ ‬در‮ ‬مورد‮ ‬قادسیه‮ ‬و‮ ‬نظر‮ ‬تورج‮ ‬دریایی‮ ‬عرضه‮ ‬شده
http://kandokav.net/index.php/2018-03-03-23-07-09/...‭ …
http://www.jstor.org/stable/10.7817/jameroriesoci....‭ …
 
این‮ ‬اثر‮ ‬پربازتاب‮ ‬هم‮ ‬از‮ ‬نظر‮ ‬پرسشهایی‮ ‬که‮ ‬در‮ ‬مورد‮ ‬روایتهای‮ ‬سنتی‮ ‬طرح‮ ‬میکند،‮ ‬مهم‮ ‬است:
 ‏Parvaneh Pourshariati:‭ ‬Decline and Fall of the Sasanian Empire:‭ ‬The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran,‭ ‬2008
 
در‮ ‬آرشیو‮ ‬وزارت‮ ‬خارجه‮ ‬آلمان‮ ‬سندی‮ ‬وجود‮ ‬دارد‮ ‬درباره‮ ‬نژاد‮ ‬ایرانیان:‮ ‬در‮ ‬زمان‮ ‬هیتلر‮ ‬به‮ ‬متخصصان‮ ‬خلوص‮ ‬نژاد‮ ‬اطلاع‮ ‬میدهند‮ ‬که‮ ‬ایرانیان‮ ‬مدعی‮ ‬هستند‮ ‬که‮ ‬از‮ ‬نژاد‮ ‬خالص‮ ‬آریا‮ ‬هستند.‮ ‬کارشناسان‮ ‬جواب‮ ‬میدهند‮ ‬که‮ ‬بیخود‮ ‬میگویند،‮ ‬مردم‮ ‬ایران‮ ‬مخلوطی‮ ‬از‮ ‬نژادهای‮ ‬مختلف اند...‮ ‬ادامه:
 
من‮ ‬کپی‮ ‬این‮ ‬سند‮ ‬را‮ ‬به‮ ‬چشم‮ ‬خود‮ ‬در‮ ‬دست‮ ‬یک‮ ‬محقق‮ ‬دیده ام‮ ‬و‮ ‬متأسفم‮ ‬که‮ ‬خودم‮ ‬نسخه ای‮ ‬از‮ ‬آن‮ ‬را‮ ‬نگه‮ ‬نداشتم.‮ ‬قابل‮ ‬توجه‮ ‬محققان‮ ‬که‮ ‬سند‮ ‬را‮ ‬بیابند‮ ‬و‮ ‬منتشر‮ ‬کنند.‮ ‬شاید‮ ‬عده ای‮ ‬حرف‮ ‬کارشناسان‮ ‬نازیها‮ ‬را‮ ‬جدی‮ ‬بگیرند.‮ ‬مرجع‮ ‬تقلید‮ ‬آنان‮ ‬بوده اند.

-تحقیقاتی‮ ‬که‮ ‬روی‭ ‬DNA‭ ‬شده‮ ‬ترکیب‮ ‬نژادها‮ ‬رو‮ ‬به‮ ‬خوبی‮ ‬نمایش‮ ‬میده.[ سخن یک خواننده]

-اما‮ ‬ژن‮ ‬آریایی-شیعی‮ ‬ترکیبی‮ ‬ناشناخته‮ ‬است‮ ‬و‮ ‬علم‮ ‬ژنتیک‮ ‬به‮ ‬آنجا‮ ‬نرسیده‮ ‬که‮ ‬راز‮ ‬آن‮ ‬را‮ ‬دریابد.‮ ‬از‮ ‬نوع‮ ‬گربه‮ ‬مرتضی علی‮ ‬است،‮ ‬یعنی‮ ‬چه‮ ‬آریایی‮ ‬باشد‮ ‬چه‮ ‬شیعی‮ ‬به‮ ‬یک‮ ‬شکل‮ ‬فرود‮ ‬میآید

آریایی-شیعی ها‮ ‬موجوداتی‮ ‬عجیب‮ ‬هستند.‮ ‬زمانی‮ ‬آرامش‮ ‬دوستدار‮ ‬با‮ ‬این‮ ‬تز‮ ‬مطرح‮ ‬شد‮ ‬که‮ ‬ایرانی جماعت‮ ‬بیشعور‮ ‬است،‮ ‬چون‮ ‬دینخو‮ ‬است.‮ ‬در‮ ‬برابرش‮ ‬ایستادم.‮ ‬از‮ ‬جمله‮ ‬جمعی‮ ‬از‮ ‬آریاییها‮ ‬با‮ ‬تعصبی‮ ‬شیعی‮ ‬به‮ ‬دفاع‮ ‬از‮ ‬او‮ ‬برخاستند.‮ ‬جالب:‮ ‬دوستدار‮ ‬الان‮ ‬شده‮ ‬فیلسوف‮ ‬سرخورده ها‮ ‬و‮ ‬از‮ ‬شیعه‮ ‬برگشته های‮ ‬آریایی‮ ‬شده

منبع‏ https://twitter.com/MR_Nikfar/status/1122494702144...

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: