واردکنندگان عمده چین خرید نفت ایران را متوقف کردند