سوم شخص مفرد ـ چند شعر کوتاه ـ م. روان‌شید

سوم شخص مفرد ـ شعرهایی با صدای شاعر

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: