نظرسنجی‌ها :میزان شرکت مردم در انتخابات وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد