موگرینی: برای پرهیز از جنگ نیاز به حداکثر خویشتن‌داری است