» رویترز: ایران ماندن در برجام را به فروش نفت مشروط کرده است