دیدگاه کارشناسان و ناظران امور ایران درباره رویارویی احتمالی