اسپانیا مانع همراهی ناو خود با ناوگروه آمریکایی در خلیج فارس شد