رویارویی احتمالی ایران و آمریکا؛ دیدگاه کارشناسان و ناظران امور ایران