خرابکاری در کشتی های بازرگانی فجیره کار مردان قورباغه ای بوده