هلند نیز مقر دیپلماتیک خود در بغداد عراق را تعطیل کرد