جلسه ویژه با نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه درباره استرآنژی ایران