فولادشهر اصفهان هم اکنون تظاهرا ت ضد حکومتی

فولادشهر اصفهان هم اکنون, شعار؛ «ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره» نترسید نترسید ما همه با هم

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: