اگر اطلاعات موثقی دارند چرا به افکار عمومی ارائه نمی‌دهند؟