پادشاه عربستان از سران عرب برای بررسی تنش در خلیج فارس دعوت کرد