سفر ناگهانی وزیر خارجه عمان به تهران در اوج بحران میان ایران و آمریکا