جابجایی موشک و ادوات جنگی در کشور

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: