پرسنل و کادر درمانی بیمارستان خمینی دراعتراض به پرداخت نشدن

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: