آیا ترامپ همزمان با تهدید ،پروژه دیگری را در خاورمیانه پیش می‌برد؟