تظاهرکنندگان در بغداد: دولت در تنش ایران و آمریکا بی‌طرف بماند