آتش سوزی مزارع گندم اطراف نیروگاه سیکل کازرون

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: