ظریف : عمل و نه حرف است که نیت دونالد ترامپ را نشان خواهد داد