آمریکا فعالیت کانال مالی ایران و اروپا را به طور مشروط 'می‌پذیرد'