جان بولتون: دولت ترامپ خواستار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست