سیسیل در قلب تهران، تمام فرزندان نظام که به شیوه مشکوکی جان باختند