در حمله اسرائیل ده نفر در پایگاه نیروهای سوری، ایرانی کشته شدند