ناخشنودی قطر از بیانیه های پایانی کشورهای عرب در مکه