ترامپ درباره ایران: ترجیحم مذاکره است اما احتمال جنگ هم هست